Κοντόχοντρες μύγες με πλατειά κεφαλή.

Τα τέλεια δεν τρέφονται και δεν τα βλέπουμε συχνά.

Οι προνύμφες απαντώνται στα σώματα φυτοφάγων ζώων.

Συνήθως στα ρουθούνια.

Υγειονομική σημασία

Τρέφονται με ζωντανό ή νεκρό ιστό ή πεφθέν φαγητό.

Προκαλούν στον άνθρωπο και τα ζώα την ασθένεια  Μυΐαση.

Μυΐαση είναι η εισβολή σε ζωντανούς ιστούς ή όργανα ανθρώπου ή άλλου σπονδυλωτού προνυμφών διπτέρων για τουλάχιστον μία περίοδο της ζωής τους.

Τα είδη των Μυιάσεων είναι :          

  •  Δερματική ή Υποδερματική μυΐαση.
  •  Ουρογεννητική μυΐαση
  •  Οφθαλμική μυΐαση
  •  Ρινοφαρυγγική μυΐαση
  •  Εντερική μυΐαση

Αντιμετώπιση

Γενικά ισχύει ότι και στις οικιακές μύγες.

  • Διαχείριση απορριμμάτων.
  • Υπολειματικοί ψεκασμοί επιφανειών
  • Χρήση προνυμφοκτόνων.